Adres en Contact Gedragscode Privacy Statement Downloads Links

Privacy Statement

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet van kracht. We blijven zorgvuldig omgaan met de verwerking van persoonsgegevens en willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. We hebben onze privacy statements in overeenstemming gebracht met de nieuwe regels, deze zijn binnenkort hier beschikbaar.

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacy beleid.

Axion Transformatie & Coaching is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar relaties, zowel opdrachtgevers, coachees en bezoekers van de website, van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt.

Wie zijn wij

Axion Transformatie & Coaching is gevestigd te Doornenburg en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens).

In overeenstemming met de WBP heeft Axion Transformatie & Coaching haar verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag. Deze meldingen zijn openbaar en kunnen bekeken worden op het internet op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Technische informatie en cookies

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat  wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Axion Transformatie & Coaching maakt (nog) geen gebruik van cookies en web statistieken.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich aanmeldt als relatie in de vorm van opdrachtgever, coachee of anders.

Vanaf het moment dat u aangeeft “vergeten” te willen worden, zullen wij dat verzoek honoreren.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, zijnde persoonlijke ontwikkeling.

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om
- u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten.
- u te benaderen voor onze nieuwsbrief die u ontvangt omdat u heeft aangegeven deze graag in te kunnen zien.
- onze dossierverplichtingen na te komen die wij hebben bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).
- een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
- voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder tips en technieken in onze Nieuwsbrief.
- kwaliteitsdoeleinden zoals certificering en accreditatie bij de NOBCO.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving:
- NAW-gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
- geboortegegevens, leeftijd, geslacht
- curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
- gegevens over coaching of intervisie die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen

Wij delen uw gegevens met niemand. Uw gegevens (naam, werkgever) kunnen wel zichtbaar zijn in de facturen die door ons administratiekantoor De Administratiekamer te Elst worden verwerkt.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. De NOBCO verplicht ons tot 10 jaar, de Belastingdienst tot 15 jaar.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

(Contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden)

Axion Transformatie & Coaching verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:
- namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.
- deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Uw rechten: inzage en/of wijzigen gegevens

Voor alle zakelijke relaties:

Indien u een coachtraject bij ons heeft doorlopen, heeft u inzage in een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw CV of uw werkgeversgegevens.

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met José Mark van Axion Transformatie & Coaching.

Beveiliging

Axion Transformatie & Coaching doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen José Mark heeft toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegeven bewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren (zoals het administratiekantoor), is Axion Transformatie & Coaching met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, klachten of (vermoeden) datalek

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Axion Transformatie & Coaching, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via jose@axiontc.nl of via ons adres in Doornenburg. U kunt ons telefonisch bereiken via het bij u bekende telefoonnummer.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via jose@axiontc.nl of via ons adres in Doornenburg. U kunt ons telefonisch bereiken via het bij u bekende telefoonnummer.

Wijzigingen

Axion Transformatie & Coaching kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van Axion Transformatie & Coaching. Deze versie is opgesteld in Mei 2018.

Download

Deze privacy statement kunt u downloaden: klik hier [33 KB]